Huishoudelijk Regelement Waterskivereniging Texel
LEDEN

Artikel 1:
Het lidmaatschap van de Waterskivereniging Texel wordt verkregen op schriftelijk verzoek bij het secretariaat. Het bestuur bevestigd binnen 30 dagen na ontvangst van een aanvraag.
Bij afwijzing van een aanvraag heeft de aanvrager het recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering beslist met absolute meerderheid van stemmen.

Artikel 2:
a. leden die niet aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldoen, kunnen door het bestuur worden geschorst. Het bestuur deelt in haar jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie en andere tarieven mee, alsmede de ten deze in acht te nemen betalingstermijn.
Van een schorsing van een lid wordt schriftelijk mededeling gedaan. Wordt na ingang van de schorsing niet binnen één maand aan de financiële verplichtingen voldaan, dan volgt royement.
b. Bovendien kan het bestuur bij wangedrag of niet naleven van de reglementen een lid schorsen. Ook hier wordt van een schorsing aan een lid schriftelijk mededeling gedaan. Wordt binnen drie maanden de schorsing niet gevolgd door royement dan eindigt de schorsing door verloop van de termijn.
c. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen door middel van een aan de secretaris van de vereniging gerichte brief. Opzegging dient te geschieden uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar.
d. Aan de nieuwe leden wordt een formulier toegestuurd. Binnen twee weken dient dit formulier te zijn geretourneerd aan het secretariaat. Tevens dient de contributie binnen twee weken te worden betaald.

Artikel 3:
De bestuursleden, die door de Algemene Ledenvergadering worden aangewezen, doen dit voor een zittingduur van drie jaar en zijn daarna terstond herkiesbaar. In afwijking hiervan zal van het voor de eerste maal gekozen bestuur 1/3 gedeelte aftreden na één jaar en 1/3 na twee jaren. Het bestuur bepaald wie dit zullen zijn volgens een rooster van aftreden. In de najaarsvergadering staat het rooster van aftreden op de agenda.

Artikel 4:
De voorzitter leidt de vergaderingen en treedt bij officiële gelegenheden op als woordvoerder. Hij zorgt voor het nakomen van de reglementaire maatregelen en voor de tenuitvoerlegging van de genomen besluiten. Bij zijn afwezigheid treedt één van de andere bestuursleden in zijn functie.
De secretaris voert de correspondentie en maakt de notulen van de vergaderingen. De notulen van de bestuursvergaderingen zowel als van de ledenvergaderingen behoeven de goedkeuring van de desbetreffende instantie, alvorens zij van kracht geworden.
De penningmeester beheert de gelden. Hij stelt aan het eind van het jaar een verslag samen omtrent de toestand der geldmiddelen en maakt in overleg met de andere bestuursleden een begroting voor het volgende jaar. Het financiële verslag en de begroting dienen aan de goedkeuring van de ledenvergadering te worden onderworpen.

Artikel 5:
a. Indien een bestuurslid tussentijds wil aftreden is hij/zij verplicht van zijn/haar voornemens minstens tien weken van tevoren schriftelijk aan de voorzitter of de secretaris kennis te geven. Ontstaat een zodanige vacature, dan roept het bestuur binnen vier weken de algemene ledenvergadering bijeen teneinde in die vacature te voorzien.
Het bestuur kan personen ter vervulling van de opengevallen bestuursfunctie voordragen. Namen van personen door de leden voorgedragen moeten aan het bestuur worden medegedeeld voor het begin van de algemene ledenvergadering
b. Indien het bestuur om welke reden dan ook in het geheel aftreedt zal binnen één maand een ledenvergadering bijeen worden geroepen waarin een nieuw bestuur zal worden gekozen. Het aftredende bestuur blijft in functie tot dat een nieuw bestuur is gekozen.

Artikel 6:
Een algemene ledenvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien het aantal aanwezige leden groter is dan het aantal aanwezige bestuursleden dat de vereniging heeft, terwijl bovendien minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig dient te zijn. De algemene ledenvergadering dient minimaal tweemaal per jaar plaats te vinden. 1 maal in het voorjaar en 1 maal in het najaar.

Artikel 7:
Het bestuur vergadert éénmaal per kwartaal of zoveel meer als de voorzitter of minstens twee andere bestuursleden dit wenselijk achten. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien minstens de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 8:
Het huishoudelijk reglement wordt verstrekt aan nieuwe leden bij de faktuur.

STEMRECHT

Artikel 9:
In de vergadering brengt ieder lid één stem uit, en maximaal twee volmachtstemmen. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken door handopsteken. Besluiten worden genomen bij absolute meerderheid der stemmen. Bij staken van de stemmen beslist over personen het lot. Over zaken wordt bij staken van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 10:
Het bestuur benoemt een stembureau van drie leden, waarvan één als voorzitter fungeert.

GELDEN

Artikel 11:
a. De vereniging verplicht zich WA te verzekeren
b. Geen lid deelt in de rechten, gegeven bij Statuten of Reglement vóór aan alle financiële verplichtingen van het lid is voldaan. Uiterste betaaldatum 15 februari. Buitengewone heffingen komen ten laste van leden individueel tenzij anders door het bestuur wordt beslist.

Artikel 12:
In de Algemene Ledenvergadering wordt een kascommissie gekozen, bestaande uit 2 personen, die geen zitting hebben in het bestuur. De commissie wordt belast met de kascontrole. Zij brengt een verslag uit in de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 13:
Over uitgaven tot een bedrag van maximaal € 250,00 is de penningmeester bevoegd zelfstandig te beslissen; tot een maximaal € 500,00 is toestemming nodig van de meerderheid van het bestuur noodzakelijk en voor bedragen die de € 500,00 te boven gaan zal een Algemene Ledenvergadering dienen te worden samengeroepen. De uitgave kan niet meer bedragen dan het positieve saldo.

CLUBAVOND

Artikel 14:
In de voorjaarsvergadering worden de clubavonden voor dat jaar bepaald op basis van een voorstel hiervoor van het bestuur.

Artikel 15:
Elke booteigenaar ontvangt een door de ledenvergadering jaarlijks vastgestelde vergoeding per (volledig) gevaren clubavond plus de vergoeding voor de brandstof die op deze avond door de betreffende boot is verbruikt.

Artikel 16:
De corveedienst op de clubavonden en andere clubactiviteiten wordt gecoördineerd door één van de bestuursleden waarbij altijd een bestuurslid onderdeel uitmaakt van de corveedienst.

Artikel 17:
Voor een skironde betalen leden een bedrag welke nader wordt bepaald in de voorjaarsvergadering. Zo ook voor niet-leden.. Een skironde duurt niet langer dan 10 minuten en bestaat uit maximaal 2 rondjes waarbij gestart wordt voor het havenkantoor. De bocht wordt gemaakt voor skiërs bij de tweede trap. Voor wake-boarders bij de eerste trap.

Artikel 18:
Bij het starten van een skiër dient de volgende skiër klaar te gaan staan. Bij meerdere boten dient men hier extra alert op te zijn.

MATERIAAL

Artikel 19:
De materialen vallen onder verantwoording van één van de twee bestuursleden. De materiaalman regelt ook de bootdiensten op de clubavonden en andere clubactiviteiten alsmede de inroostering van de uitkijken voor in de boten.

Artikel 20:
De club heeft materiaal in eigendom volgens de lijst 'Eigendommen WSVT'. Deze materialen kunnen door leden 'om niet' worden gebruikt op de clubavonden en tijdens elk ander in clubverband georganiseerde activiteit.

Buiten clubactiviteiten is het volgende materiaal alleen door leden te huren, tegen de daarvoor volgende vastgestelde vergoeding:
Banaan privé-gebruik per dagdeel: € 25,00
Banaan privé-gebruik per dag: € 50,00
Banaan commercieel gebruik per dag, alleen door lid met eigen boot: € 175,00 met € 100,00 borg
Ski per set per dagdeel: € 10,00 met € 20,00 borg
Wakeboard per dagdeel: € 17,50 met € 20,00 borg
Vergoedingen dienen (gepast) contant vóór gebruik te worden voldaan aan de materiaalverantwoordelijke.
Materiaal is alleen te huren in overleg en niet te huren tijdens clubactiviteiten.
Bedragen zijn bepaald voor het jaar 2003 en kunnen op de voorjaarsvergadering worden aangepast en worden als zodanig vastgelegd in de notulen.

Artikel 21:
Na gebruik dient het materiaal schoon geretourneerd te worden. Schade aan materiaal wordt op de laatste huurder verhaald.

Artikel 22:
Na gebruik van het materiaal tijdens de clubavonden en/of clubactiviteiten dient het materiaal schoon en droog opgeruimd te worden in de clubcaravan door de leden die het betreffende materiaal hebben gebruikt. Alle leden dienen met zorg om te gaan met het materiaal.

Artikel 23:
De club beschikt over waterskilijnen welke tijdens clubavonden en clubactiviteiten beschikbaar gesteld worden. Na afloop dienen deze lijnen weer netjes geretourneerd te worden in de clubcaravan.

VEILIGHEID

Artikel 24:
Aangezien het waterskiën op Texel wordt bedreven, dienen de volgende regels in acht te worden genomen.
a. Het dragen van een zwemvest met positief drijfvermogen, is verplicht;
b. Bestuurders van boten dienen zich te houden aan de voor Texel geldende APV;
c. In algemene zin dienen de leden t.a.v. elkaar alles in het werk te stellen teneinde een zo groot mogelijke veiligheid voor alle leden en mede-watergebruikers te waarborgen en zullen zich houden aan de algemeen geldende regels.

Opgemaakt 17 februari 2004

Nieuws
Agenda in het kort
Het weer